Projekty z dofinansowania Unii Europejskiej

- Wdrożenie innowacyjnych metod oceny uwalniania i absorpcji leków w przewodzie pokarmowym -

Beneficjent: Biofarm Sp. z o.o.

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie na rynek leków matrycowych o spowolnionym uwalnianiu. Zaawansowanie technologiczne wymaga zastosowania innowacyjnej technologii, dzięki której możliwe będzie stworzenie skuteczniejszych terapeutycznie leków niż dostępne obecnie w Polsce – trazodon w formie retard oraz lit w formie retard.

Planowane efekty projektu: rezultatem projektu będzie wdrożenie rynkowe 2 innowacyjnych leków (produktów), których seria pilotażowa zostanie wytworzona przy pomocy linii pilotażowej. Ponadto do praktyki laboratoryjnej zostanie wdrożona 1 innowacja procesowa polegająca na wdrożeniu technologii symulatora przewodu pokarmowego w standardach laboratoryjnych Wnioskodawcy.

Pliki do pobrania: 
„Artykuł naukowy opublikowany w wyniku realizacji proejktu”

Wartość projektu: 5.034.393,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1.417.873,31 PLN

 

- Wdrożenie innowacyjnej postaci leku o natychmiastowym uwalnianiu stosowanej w terapii jelita drażliwego oraz nowych metod analitycznych -

Beneficjent: konsorcjum Biofarm Sp. z o.o. (lider) Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (partner)

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0075/18-00

Opis projektu:

Zespół jelita drażliwego to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego objawiająca się bólami brzucha oraz zaburzeniami rytmu wypróżnień, które nie są uwarunkowane zmianami organicznymi ani biochemicznymi. Przyczyna zespołu jelita drażliwego nie została do końca wyjaśniona. U pacjentów z zespołem jelita drażliwego często spotyka się objawy towarzyszące, które budzą niepokój pacjentów, ponieważ mogą sugerować równoczesne istnienie dodatkowej choroby. Objawy te mogą dotyczyć m.in. zaburzeń snu i koncentracji, zmęczenie. Istnieją dowody na to, że im więcej jest takich, przypominających nerwicowe skargi objawów chorobowych, tym większe jest prawdopodobieństwo, że pacjent cierpi na zespół jelita drażliwego.

Ruchowa aktywność jelit regulowana jest nie tylko przez centralny układ nerwowy i hormony, ale również wewnętrzny system nerwowy wytwarzający własne impulsy („mózg trzewny").

Neurologiczne podłoże zespołu jelita drażliwego skłoniło Partnerów konsorcjum do przygotowania projektu, stawiającego sobie dwa równolegle realizowane cele:

- opracowanie produktu leczniczego – linaklotydu, skutecznie działającego w zespole jelita drażliwego,

- opracowanie metody analitycznej do badania uwalniania linaklotydu

Linaklotyd, który stosowany jest w zespole jelita drażliwego z przewagą zaparć, uniewrażliwia zakończenia neuronów czuciowych/sensorycznych (a dokładniej hamuje nocyceptory - receptory bólowe) w jelicie grubym działając przeciwbólowo. Stąd też jego uzasadnione znaczenie w ramach programu Innoneuropharm. Produkt leczniczy będzie wdrożony na rynek przez Lidera projektu - firmę Biofarm sp. z o.o., która posiada potencjał produkcyjny, wdrożeniowy i rynkowy do wprowadzenia produktu na rynek polski. Jak wykazano w dalszej części rozdziału produkt posiada korzystne terapeutycznie właściwości w porównaniu z lekami oferowanymi na polskim rynku przez konkurencję. Również proponowana forma leku będzie stanowiła innowacyjność korzystną zarówno od strony producenta jak i pacjenta.

Wartość projektu: 2.711.803,73 PLN

Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 1.222.346,49 PLN

 

 

- Wdrożenie innowacyjnej metody oceny uwalniania i absorpcji leków neurologicznych w przewodzie pokarmowym -

Beneficjent: konsorcjum Biofarm Sp. z o.o. (lider) Physiolution Polska Sp. z o.o. (partner)

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0011_17-00

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego lekom neurologicznym prototypu urządzenia do badania zachowania postaci farmaceutycznej leku w przewodzie pokarmowym. Prototyp wymagać będzie testowania innowacyjnych komór przepływowych, a także opracowania metod testowych. Zadania tego podjąć się zamierza Partner – oddział niemieckiej firmy Physiolution Polska sp. z o.o., która na potrzeby rozwoju urządzenia dedykowanego m.in. lekom neurologicznym zamierza rozwijać laboratorium w Polsce.

Równolegle, aby dysponować wiarygodnymi danymi nt. działania urządzenia w porównaniu z metodami badania leków in vitro, zostaną przeprowadzone pełne ścieżki rozwoju dwóch leków neurologicznych o wysoce istotnym znaczeniu klinicznym. Zadania tego podejmie się Lider – Biofarm sp. z o.o., która zbadała potencjał rynkowy wdrożenia leków generycznych: wortioksetyny i lurazydonu. Na polskim rynku nie zarejestrowano leków generycznych zawierających w/w substancje czynne.

Wartość projektu: 7.311.904,38 PLN

Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 4.467.183,62 PLN

 

- Rozwój działu badawczo-rozwojowego w firmie Biofarm Sp. z o.o. przez zakup aparatury na cele badawcze -

Beneficjent: Biofarm Sp. z o.o.

Nr umowy: POIR.02.01.00-00-0005/19

Opis projektu:

Projekt polega na rozwoju istniejącego w firmie Biofarm Działu badawczo-rozwojowego, przez doposażenie w sprzęt konieczny do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu przewidziano realizację jednego zadania pn. Zakup infrastruktury badawczej niezbędnej do prowadzenia zaplanowanych prac B+R obejmującego zakup 10 rodzajów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Celem rozwinięcia działu będzie podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie potencjału innowacyjnego oraz możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii i produktów. Rozwój działu B+R ma bezpośredni związek z wnioskowanym projektem. Aparatura zakupiona dzięki realizacji inwestycji posłuży do prowadzenia nowych prac badawczo-rozwojowych. W Dziale B+R prowadzone będą prace nad opracowywaniem formualcji nowych produktów leczniczych oraz walidowaniem procesów ich wytwarzania oraz metod służących do ich analizy jakościowej. Badana i określana będzie także trwałość nowych produktów. Dział zajmie się poszukiwaniem nowych innowacyjnych form farmaceutycznych o zmodyfikowanym uwalnianiu substancji czynnej oraz badaniami nad nowymi cząsteczkami. Umożliwi to dawkowanie danego produktu jeden raz na dobę zamiast na przykład trzy razy dziennie. Dostrzega się też konieczność pracy badawczej nad poprawą rozpuszczalności oraz wchłaniania wielu trudno rozpuszczalnych substancji czynnych. Ponadto będą prowadzone ciągłe prace zmierzające do wprowadzania zasadniczych ulepszeń w produktach leczniczych, aktualnie wytwarzanych i sprzedawanych przez Biofarm.  W projekcie przewidziano rozwój współpracy z dwoma firmami z sektora MŚP oraz z jedną organizacją badawczą. Biofarm jako duży przedsiębiorca jest „zwornikiem” współpracy między nauką a biznesem, również MSP. Dzięki realizacji projektu tworzy się platforma współpracy uczelnia - duży przedsiębiorca – MSP. Współpraca taka jest niezwykle istotna, ponieważ poza realizacją części zadań badawczych sektor MSP będzie współpracował z Wnioskodawcą również na etapie przygotowanie produktu do wdrożenia. Planowane jest także nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową, której obszarem działania są schorzenia psychiatryczne.

Wartość projektu: 3.931.695,00 PLN

Dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej: 799.125,00 PLN

 

 

- Opracowanie i wdrożenie uniwersalnej technologii wytwarzania gotowych form leków - 

Projekt zrealizowany przez firmę Biofarm Sp. z o.o.

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOMED, który jest wdrażany w działaniu 1.5  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach szerokiego rozpowszechniania wyników projektu Biofarm sp. z o.o. w poniższych plikach udostępnia wyniki badania będącego rezultatem projektu. Wyniki badania są dostępne bez ograniczeń, dla każdego podmiotu zainteresowanego i każdej osoby.

Pliki do pobrania: 
„Oseltamiwir - raport z badań”
„Tiocolchikozyd - raport z badań”

Wartość projektu: 5 384 723,79 PLN   

Dofinansowanie: 2 909 218,08 PLN

Okres realizacji: 09.07.2012 – 30.09.2016