Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Biofarm Sp. z o.o.

Polityka swoim zakresem obejmuje następujące strony: Biofarm.pl, Noctisnoc.pl, Vigalex.pl, Biotynox.pl, Magnefar.pl, Bioprazolbio.pl, Ginkofar.pl, Amertilbio.pl, Cemaxforte.pl, Actigraforte.pl.

Dane osobowe przetwarzane się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Administrator

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników stron jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej Administrator).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: bezpieczenstwo@biofarm.pl lub pisząc na adres pocztowy Administratora.

Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. do celów związanych z realizacją obowiązków spoczywających na Administratorze w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, tj. zgłaszania działań niepożądanych – podstawą prawną jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. do celów korespondencji prowadzonej za pośrednictwem udostępnionych adresów e-mail lub formularzy kontaktowych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. do celów prowadzenia bieżącej rekrutacji, podstawą prawną jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. do celów prowadzenia rekrutacji przyszłych, podstawą prawną jest wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a. RODO;
 5. prowadzenia działań marketingowych poprzez przesyłanie informacji handlowych i marketingowych, w tym m.in. promocja produktów, prowadzenie kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów związanych z prowadzoną działalnością administratora za pośrednictwem kanału komunikacji, na który osoba dobrowolnie wyraziła zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przetwarzania

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, czyli przez okres 10 lat po wygaśnięciu lub anulowaniu ostatniego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego.
 2. Dane osobowe przetwarzane do celów prowadzonej korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres 6 lat.
 3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby:
  1. rekrutacji bieżącej przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji;
  2. rekrutacji przyszłych przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy lub do momentu cofnięcia zgody.
 4. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane właściwym organom krajowym lub do unijnej bazy danych Eudravigilance. W takim przypadku odbiorca Państwa danych zobowiązany jest do ochrony przekazanych mu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane mogą być także przekazywane zaufanym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji, dostawcy usług reklamowych i retargetingowych, podmiotom zarządzającym stronami internetowymi oraz wspierających poprawę ich działania i ich optymalizację.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

Prawa przysługujące Użytkownikom

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odbywającego się w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
 2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa lub wolności.
 3. Wszystkie wnioski, o których mowa w punkcie 1 powyżej można składać do Inspektora ochrony danych na adres bezpieczenstwo@biofarm.pl.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia działań niepożądanych, z wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny, co do których odpowiednie przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu przewidują obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych. Z uwagi na wymogi prawa Administrator może nie móc usunąć informacji zgromadzonych w związku ze zgłoszeniem przypadków działań niepożądanych, chyba, że są one nieprawdziwe.
 2. W zakresie danych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji e-mail, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji.
 3. Podanie danych w procesie rekrutacji jest wymagane w zakresie wskazanym w art. 22¹ Kodeksu pracy, natomiast podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne
 4. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik decydując się na korzystanie z wybranych funkcjonalności strony akceptuje opisane w niniejszym dokumencie warunki.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewniając, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone przez ich zgody.

Politykę plików cookies określającą sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników znajdziesz w tutaj.