Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych Biofarm Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników strony za pomocą formularza zgłoszenia działań niepożądanych jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej Administrator).

Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w zgodzie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej RODO).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: bezpieczenstwo@biofarm.pl lub pisząc na adres pocztowy Administratora.

Cele przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków spoczywających na Administratorze w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przekazanie zgłoszonej przez Państwa informacji dotyczącej działań niepożądanych produktu leczniczego właściwym organom, stanowiące realizację obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż wynika to z przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, czyli przez okres 10 lat po wygaśnięciu lub anulowaniu ostatniego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu danego produktu leczniczego.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane właściwym organom krajowym lub do unijnej bazy danych Eudravigilance. W takim przypadku odbiorca Państwa danych zobowiązany jest do ochrony przekazanych mu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być także przekazywane zaufanym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) oraz dostarczającym narzędzia niezbędne do komunikacji z Państwem.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

Przysługujące prawa

W każdym momencie mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia w/w zgłoszenia, za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny, co do których odpowiednie przepisy prawa regulujące zasady wykonywania zawodu przewidują obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Z uwagi na wymogi prawa Administrator może nie móc usunąć informacji zgromadzonych w związku ze zgłoszeniem przypadków działań niepożądanych, chyba, że są one nieprawdziwe.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.