Rosutrox 10 mg

Wskazania

Leczenie hipercholesterolemii

U dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych z pierwotną hipercholesterolemią (typu IIa, w tym z rodzinną heterozygotyczną hipercholesterolemią) lub mieszaną dyslipidemią (typu IIb) jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

U dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych z rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemią jako uzupełnienie diety i innych sposobów leczenia zmniejszającego stężenie lipidów (np. afereza LDL) lub jeśli inne sposoby leczenia są niewłaściwe.

Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym

Zapobieganie dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy, razem z działaniami mającymi na celu redukcję pozostałych czynników ryzyka.

Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Rosutrox jest przeciwwskazane:

 • u pacjentów z nadwrażliwością na rozuwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • u pacjentów z czynną chorobą wątroby, w tym z niewyjaśnioną, trwale zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy i zwiększeniem aktywności którejkolwiek z nich przekraczającym 3-krotnie górną granicę normy (GGN),
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min),
 • u pacjentów z miopatią,
 • u pacjentów jednocześnie leczonych cyklosporyną,
 • u pacjentek w ciąży, w okresie karmienia piersią i u pacjentek w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod antykoncepcji.


Stosowanie produktu w dawce 40 mg jest przeciwwskazane u pacjentów z czynnikami predysponującymi do występowania miopatii lub rabdomiolizy. Należą do nich:

 • umiarkowane zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <60 ml/min),
 • niedoczynność tarczycy,
 • genetycznie uwarunkowane choroby mięśni u pacjenta lub członków jego rodziny,
 • wystąpienie objawów uszkodzenia mięśni po zastosowaniu innego inhibitora reduktazy HMG‑CoA lub leku z grupy fibratów,
 • nadużywanie alkoholu,
 • sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężenia produktu we krwi,
 • pochodzenie z Azji,
 • jednoczesne stosowanie leków z grupy fibratów.

Wielkość opakowania

28 tabletek powlekanych
56 tabletek powlekanych

Skład

Rozuwastatyna (Rosuvastatinum), 10 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań