Metoprolol Biofarm ZK® 23,75 mg

Wskazania

 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Dławica piersiowa.
 • Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy.
 • Profilaktyka zgonu z przyczyn sercowych i ponownego zawału serca po przebytej ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.
 • Kołatanie serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami pracy serca.
 • Profilaktyka migreny.
 • Stabilna objawowa niewydolność serca (klasa II-IV wg NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory < 40%), w skojarzeniu z innymi metodami leczenia niewydolności serca.


Dzieci i młodzież w wieku 6 do 18 lat

 • Nadciśnienie tętnicze.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na metoprololu bursztynian, inne leki beta-adrenolityczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia.
 • Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zastój krwi lub niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego (agoniści receptorów beta-adrenergicznych).
 • Objawowa i klinicznie istotna bradykardia zatokowa (częstość akcji serca <50/min).
 • Zespół chorego węzła zatokowego.
 • Wstrząs kardiogenny.
 • Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.
 • Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg).
 • Kwasica metaboliczna.
 • Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc.
 • Nieleczony guz chromochłonny.
 • Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (innych niż inhibitory MAO-B).

Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem ostrego zawału mięśnia sercowego i częstością akcji serca poniżej 45 uderzeń/min, odstępem PQ > 0,24 sekundy lub ciśnieniem skurczowym <100 mm Hg.
Ponadto metoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością serca i powtarzającym się ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mm Hg (wskazane jest badanie przed rozpoczęciem leczenia).
Przeciwwskazane jest (z wyjątkiem oddziału intensywnej terapii) jednoczesne podawanie dożylne leków blokujących kanały wapniowe jak werapamil lub diltiazem, lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dyzopiramid).

Wielkość opakowania

28 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Skład

Metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), 23,75 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań