Cilostop

Wskazania

Cilostop jest wskazany do stosowania w celu uzyskania poprawy w zakresie maksymalnego dystansu marszu bez wystąpienia bólu u pacjentów z chromaniem przestankowym, u których nie stwierdza się obecności bólu w trakcie spoczynku ani dowodów martwicy tkanek obwodowych (II stadium choroby tętnic obwodowych wg Fontaine’a).
Cilostop jest lekiem drugiego wyboru dla pacjentów, u których modyfikacje stylu życia (w tym zaprzestanie palenia i [nadzorowane] programy ćwiczeń) i inne odpowiednie interwencje nie złagodziły w wystarczającym stopniu objawów chromania przestankowego.

Przeciwwskazania

 • Nadwrażliwość na cylostazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Ciężka niewydolność nerek: klirens kreatyniny ≤25 ml/min.
 • Umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby.
 • Zastoinowa niewydolność serca.
 • Ciąża.
 • Stwierdzona skłonność do krwawień (np. aktywne wrzody trawienne, niedawno przebyty [w ciągu 6 miesięcy] udar krwotoczny, proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, niedostatecznie opanowane nadciśnienie tętnicze).
 • Częstoskurcz komorowy, migotanie komór, wieloogniskowa ekstrasystolia komorowa lub inna ciężka tachyarytmia stwierdzona w wywiadzie, bez względu na to, czy są odpowiednio leczeni
 • Wydłużony odstęp QTc.
 • Jednoczesne stosowanie co najmniej dwóch dodatkowych leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych (np. kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, heparyna, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rywaroksaban lub apiksaban).
 • Niestabilna choroba wieńcowa, przebyty zawał mięśnia sercowego w ostatnich 6 miesiącach lub interwencja w obrębie naczyń wieńcowych w ostatnich 6 miesiącach.

Wielkość opakowania

 • 28tabletek 
 • 56 tabletek 

Skład

Cylostazol (Cilostazolum), 100 mg

Podmiot odpowiedzialny

Biofarm® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań